پایان نامه پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید

3,000 1,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پایان نامه پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری و سری های زمانی در استان هرمزگان با تاکید
 • کد فایل: 6830
 • قیمت: 1,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 8,400 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 737 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: WORD
 • تعداد صفحات: 108 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چکیده
خشکسالی یکی از مزمن ترین و زیانبارترین ناپایداری های محیطی است و در بین حوادث طبیعی در جهان خشکسالی از لحاظ در جه شدت ، طول مدت ، مجموع فضای تحت پوشش و فراوانی مقام اول را داراست و موجب اختلال در اکو سیستم و اثرات اجتماعی و اقتصادی زیانباری را ببار می آورد با توجه به قرارگرفتن استان هرمزگان در ناحیه آب و هوایی خشک و نیمه خشک ایران وقوع خشکسالی های مکرر در سالهای اخیر ، اهمیت پرداختن به مقوله خشکسالی را بیش از پیش نمایان می کند . منطقه ای که در این پایان نامه مورد پژوهش قرار گرفته حوضه آبریز میناب است که 60 درصد حوضه در استان کرمان و 40 درصد آن در استان هرمزگان واقع شده اما به دلیل جریان شمالی جنوبی آب ، اهمیت این حوضه برای استان هرمزگان بیشتر است رودخانه میناب از کوههای اسفندقه جیرفت استان کرمان سرچشمه گرفته و پس از عبور از قسمتهای مختلف در پشت سد اسقلال میناب ذخیره می گردد برای وضعیت بررسی بارندگی حوضه آبریز از 22 ایستگاه منتخب هواشناسی واقع در داخل حوضه استفاده شده است . برای محاسبات آماری سال های آبی 1360تا 1386 بعنوان پایه زمانی مشترک در نظر گرفته شده ،برای بازسازی سالهای فاقد آمار از ایستگاه برنطین به عنوان ایستگاه مبنا انتخاب و پس از انجام محاسبات آماری با استفاده از فرمول رگراسیون نرم افزار اکسل سالهای بازسازی شده به صورت ستاره دار مشخص شده است . برای تجزیه و تحلیل خشکسالی از آزمون دنباله ها و پیش بینی خشکسالی از زنجیره مارکف استفاده گردیده و با توجه به محاسبات انجام شده وضعیت سال آبی 87-88 از نظر ترسالی،46/38 و از نظرخشکسالی،84/53 تعیین گردید .
فهرست :
فصل اول کلیات تحقیق
1-1
بیان مساله 2
1-2
اهمیت موضوع و انگیزش انتخاب آن4
1-3.
هدف های تحقیق4
4
سوالات 5
1-5
مدل تحقیق5
1-6
روش تحقیق 5
1- 7
قلمرو تحقیق: 7
1-8
جامعه و حجم نمونه 8
1-10
محدودیت و مشکلات تحقیق9
فصل دوم (بیشینه ، ادبیات ، ،مبانی نظری تحقیق )
2-1
پیشینه تحقیق 12
2-2
تعاریف خشکسالی13
2- 3
خشکسالی هواشناسی 17
2-4
خشکسالی اقلیمی18
5
خشکسالی هیدرولوژی18
2-6
خشکسالی اقتصادی اجتماعی19
2-7
خشکسالی سبز19
2-8
علل وقوع خشکسالی 20
2-9
روش های مطالعه و پیش بینی خشکسالی 23
2-9-1
روش مقایسه ای 23
2-9- 3
روش مطالعه بیلان آبی24
2-9-4
روش تحلیل جریان آبی 24
2-9- 5
روش آماری احتمالاتی25
2-9-6
روش تحلیل داده های بارندگی25
2-10
تفاوت خشکسالی با دیگر بلایای طبیعی26
2- 11
تفاوت خشکی و خشکسالی27
2-12
آغاز و خاتمه خشکسالی27
2-13
دوره تداوم خشکسالی28
2-14
شدت خشکسالی 28
2-15
فراوانی خشکسالی28
2-16
وسعت منطقه ای خشکسالی29
2-17
واحد زمانی ارزیابی خشکسالی29
2-18
اتلاف منابع آب با گذشت زمان29
19
داده های مورد نیاز30
2-19-1
تنوع اطلاعات30
2-19- 2
عدم تعمیم یک شاخص به دیگر مناطق جغرافیایی 30
2-20
تعریف دنباله ها31
2-21
آزمون دنباله ها31
2-22
زنجیره مارکف31
2-23
ضریب همبستگی32
2-24
نمایه های خشکسالی33
2-24-1
نمایه درصد نرمال بارندگی (PNPI33
2-24-2
نمایه ناهنجاری بارندگی( RAI 34
2-24-3
نمایه دهکهای بارندگی (DPI) 34
2-24- 4
روش تفاضل درصدی بارش36
2-24-5
نمایه بارش استانداردZ36
2-25
بازسازی داده هایآماری 35
2-26
ضرایب شکل حوضه 36
2-27
روش دومارتن و کوپن 37
فصل سوم ویژگیهای منطقه مورد مطالعه
3-1
استان هرمزگان40
3-1-1
موقعیت جغرافیایی 40
3-1-2
زمین شناسی42
3-1- 2-1
توپوگرافی و ارتفاعات48
3-1-3
شرایط آب و هوایی 48
3-1-4
منابع آب 52
3-1-4-1
آبهای سطحی52
3-1-4-2
آب زیر زمینی53
3-1-50
پوشش گیاهی 53
3-1- 6
ژئومورفولوژی 54
3-1-6-1
واحد کوهستان54
3-1-6-2
واحد دشت 54
3-1-6-3
جلگه ساحلی55
3-1-6-4
خاکها55
3-1-6-5
دشتها و دره ها56
3-1-6-6
فلاتها 56
3-1-6-7
تپه ها و کوهها 56
3- 2
حوضه آبخیز رودخانه میناب57.
3-2-1
موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز رودخانه میناب 58
3-2-2
توپوگرافی حوضه آبخیز رودخانه میناب58
3- 2-3
ساختارزمین شناسی حوضه ی آبخیز میناب 62
3-2- 4
شکل حوضه آبخیز رودخانه میناب 63
3-2-5
آب و هوای حوضه آبخیز میناب64
3-2-6
خاک و پوشش گیاهی حوضه آبخیز میناب70
3-2-6-1
خاک70
3-2-6-1-1
خصوصیات فیزیکی خاکها70
3-6-2-2
پوشش گیاهی 70
فصل چهارم بررسی ها و یافته های تحقیق
مقدمه 74
1-4
روش تجزیه و تحلیل داده ها74
4-1- 1
ایستگاه های معرف درجه حرارت74
4-1-1-1
دما74
4-1-2
میانگین بارندگی حوضه آبخیز رودخانه میناب در دوره آماری 27 ساله از سالهای آبی 60-8775
4-1-2-1
بازسازی داده ها ی آماری حوضه آبخیزمیناب 76
4-1-3
تجزیه و تحلیل نمودار (خصوصیات آزمون دنباله ها87
4-1-2
فراوانی وقوع و دوره بازگشت 89
4 1- 3
ارتباط بین دما و بارندگی و اثر آن بر خشکسالی حوضه آبخیز میناب 92
4-1-3-1
نمودارپراکنش92
فصل پنجم بررسی سوالات نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه96
5- 1
بررسی بارندگی در دوره 27 ساله 1387-136097
5-1-1
شاخص آستانه بارندگی (x0 )(آزمون دنباله ها ) 97
5-1-2
بررسی نتایج حجم آب دهی رودخانه در دوره آماری 46 ساله97
5-1-3
بررسی شدت خشکسالی با احتساب درصد میانگین نسبت به (X-X0 ) 101
5-2
بررسی نتایج خشکسالی حوضه آبخیز رودخانه میناب با استفاده اززنجیر مارکف101
5-3
تجزیه و تحلیل جداول فراوانی وقوع و دوره های بازگشت حوضه آبخیز میناب از سال 1360 تا 1387 103
5- 4
بررسی ارتباط بین دو پارامتر دما و بارندگی و اثرات آنها 104
5-5
نتیجه گیری 105
5- 6
پیشنهادات 106
5-6-1
حاصل تحقیق107
5-6-2
پیشنهادات جانبی107
5-6-3
پیشنهادات برای محقق بعدی 108
فهرست جداول صفحه
جدول شماره (2-1) طبقه بندی شدت خشکسالی از نظر سابرامانیام29
جدول شماره (2-2)محدوده ضریب خشکی دومارتن 37
جدول شماره (2-3)طبقه بندی اقلیمی بر اساس روش کوپن38
جدول شماره (3-1)مشخصات ایستگاههای هواشناسی استان هرمزگان 50
جدول شماره 3-2 مشخصات فیزیکی حوضه آبخیز رودخانه میناب 63
جدول شماره( 3-3 )مشخصات جغرافیایی بارانسنجی حوضه آبخیزرودخانه میناب66
جدول شماره 3-4 مشخصا جغرافیایی ایستگاه های معرف دما در حوضه آبخیز میناب67
جدول شماره 3-5 مقادیر پنج گانه دما در درحوضه آبخی
زمنیاب طی دوره آماری 1387-1360


محتوای فایل دانلودی

محتوای فایل دانلودی wordوقابل ویرایش میباشد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 1,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 8,400 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر