دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی ا

6,000 4,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی ا
 • کد فایل: 6816
 • قیمت: 4,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,810 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 687 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: WORD
 • تعداد صفحات: 185 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مقدمه
"
کارل یاسپرس" فیلسوف آلمانی، عالی ترین دستاورد انسان در دنیا را "ارتباط شخصیت با شخصیت" می داند (بولتون، 24:1384) انسانها به صورت دلخواه و مواقعی نیز به طور اجبار همواره در حال تعامل با همنوعان خودهستند.اما در میان همه این تعاملات تنها بخش معدودی منجر به برقراری ارتباط موثر ودر نتیجه ایجاد رضایتمندی طرفین ارتباط می شود.
امروزه برقراری ارتباط موثر برای موفقیت نه تنها در بعد فردی ،بلکه در ابعاد اجتماعی نیز مورد توجه سازمان ها وشرکت های کوچک و بزرگ تجاری ، خدماتی و اجتماعی قرار گرفته است.

فهرست
فصل اول: کلیات طرح
مقدمه2
1
ـ1 بیان مسئله3
1
ـ2 اهمیت موضوع تحقیق6
1
ـ3 اهداف تحقیق7
1
ـ4 سئوالات تحقیق.8
1
ـ5 فرضیه های تحقیق9
1
ـ6 تعاریف واژه ها 10
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه13
بخش اول ارتباط14
2
ـ1 ارتباط چیست15
2
ـ2 عناصر ارتباط19
2
ـ3 ویژگی های ارتباط20
2
ـ4 وظایف ارتباطات21
2
ـ5 تقسیم بندی انواع ارتباط22
2
ـ6 فرآیند ارتباط26
2
ـ7 مدل های ارتباطی28
2
ـ8 اهداف برقراری ارتباط30
2
ـ9 ارتباطات به عنوان رفتار، آموختنی است32
2
ـ10 عوامل موثر بر رفتارهای ارتباطی35
2
ـ11 ارتباط موثر42
2
ـ12 موانع برقراری ارتباط43
2
ـ13 ارتباطات میان فردی44
2
ـ14 اثر بخشی در ارتباطات میان فردی45
2
ـ15 ویژگی های اثر بخشی ارتباطات میان فردی45
2
ـ16 مفاهیم اساسی ارتباطات میان فردی46
2
ـ17 اعتبار یا مشروعیت در ارتباطات میان فردی48
2
ـ18 انواع اعتبار48
2
ـ19 عوامل موثر بر افزایش اعتبار در ارتباطات میان فردی49
2
ـ20 مهارت های اساسی در برقراری ارتباطات انسانی51
2
ـ21 ارتباط کلامی56
2
ـ22 ریشه های زبان انسان58
2
ـ23 یادگیری زبان و نمادها59
2
ـ24 ویژگی های مشترک زبان ها60
2
ـ25 مفهوم معنا60
2
ـ26 کاربردهای زبان61
2
ـ27 تحریف زبان62
2
ـ28 روش هایی برای تاثیرگذاری مطلوب در ارتباط کلامی63
2
ـ29 ارتباط غیرکلامی65
2
ـ30 انواع ارتباطات غیر کلامی65
2
ـ31 زبان بد65
2
ـ32 ژست ها65
2
ـ33 مصورها66
2
ـ34 نمایش های عاطفی67
2
ـ35 منظم کننده ها67
2
ـ36 تعدیل گرها67
2
ـ37 طرز قرار گرفتن، راه رفتن و ایستادن67
2
ـ38 چهره و چشم ه68
2
ـ39 کانال های باز و بسته69
2
ـ40 صداهای آوایی (شبه اصوات70
2
ـ41 فضا (مجاورت71
2
ـ42 فاصله ها یا حریم ها72
2
ـ43 فضا و فرهنگ ه74
2
ـ44 تماس (لمس74
2
ـ45 اکولوژی گروه کوچ75
2
ـ46 زمان76
2
ـ47 شامه78
2
ـ48 زیبایی شناسی80
2
ـ49 مشخصات فیزیکی82
2
ـ50 مصنوعات83
2
ـ51 کارکردهای ارتباط غیرکلامی86
2
ـ52 عملکرد ارتباطات غیرکلامی87
2
ـ53 مهارت های اجتماع88
2
ـ54 مولفه های مهارت اجتماعی88
2
ـ55 نمونه هایی از مهارت های اجتماعی89
2
ـ56 تقویت کننده های کلام89
2
ـ57 تقویت کنندهای غیرکلامی90
2
ـ58 روابط انسانی91
2
ـ59 انواع برخوردهای ارتباطی92
2
ـ60 ارتباط در سازمانها94
2
ـ61 عوامل ایجاد ارتباط در سازمان94
2
ـ62 انواع ارتباطات در یک سازمان95
2
ـ63 راهکارهای بهبود ارتباطات در یک سازمان96
2
ـ64 سبک های ارتباط اداری98
2
ـ65 چارچوب نظری100
2
ـ66 روابط میان فردی در دهکده جهانی100
2
ـ67 نظریه نفوذ اجتماعی100
2
ـ68 نظریه تقلیل یا کاهش بی ثباتی101
2
ـ69 نظریه تخطی های مورد انتظار101
2
ـ70 نظریه فریبکاری میان فردی101
2
ـ71 نظریه تعامل گرائی نمادین102
2
ـ72 نظریه سلسله مراتب نیازها102
بخش دوم: رضایت مندی مخاطبان104
2
ـ73 رضایتمندی مخاطبان105
2
ـ74 کیفیت خدمات107
2
ـ75 عوامل موثر در رضایت مخاطبان108
2
ـ76 الگوهای ارائه شده در زمینه اندازه گیری کیفیت خدمات110
2
ـ77 الگوی کانو110
2
ـ78 الگوی عملکرد خدمت111
2
ـ79 ویژگی های ده گانه کیفیت خدمات112
2
ـ80 مهمترین ویژگی های خدمات112
2
ـ81 رضایت مشتری 113
2
ـ82 تئوری شکاف های خدمت 114
2
ـ83 مدل شکل گیری رضایتمندی مشتری 115
2
ـ84 رضایت مشتری در بخش خدمات 116
2
ـ85 نحوه برخورد با مشتری 116
2
ـ86 اصول عملیاتی در مواجهه با مشتری117
2
ـ87 اهمیت تکریم ارباب رجوع 118
2
ـ88 مدیریت کیفیت جامع 119
بخش سوم: تامین اجتماعی 121
2
ـ89 تاریخچه شکل گیری تامین اجتماعی122
2
ـ90 روند شکل گیری تامین اجتماعی در ایران 127
2
ـ91 جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 133
2
ـ92 تعداد کارگاه های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی133
2
ـ93 خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی 133
2
ـ94 خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی 133
2
ـ95 خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی 134
2
ـ96 منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی 135
2
ـ97 سرمایه گذاریهای سازمان تامین اجتماعی 136
2
ـ98 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 136
2
ـ99 بانک رفاه کارگران 137
2
ـ100 شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران 137
2
ـ101 ساختار نظام های مالی بیمه های اجتماعی 138
2
ـ102 روش جاری138
2
ـ103 روش اندوخته گذاری 139
2
ـ104 نظام چند رکنی 140
2
ـ105 ساختار نظام مالی سازمان تامین اجتماعی 141
2
ـ106 حقوق و تکالیف کارفرما در مقررات تامین اجتماعی 142
2
ـ107 پیشینه تحقیق 145
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 
مقدمه 149
3
ـ1 روش تحقیق 149
3
ـ2 جامعه آماری و حجم نمونه 151
3
ـ3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 152
3
ـ4 قلمرو مکانی تحقیق 152
3
ـ5 قلمرو زمانی تحقیق 152
پایایی و روایی تحقیق 152
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 
مقدمه 155
4
ـ1 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 155
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 
5
ـ1 خلاصه یافته ها و نتیجه گیری 198
5
ـ2 پیشنهادات 206
5
ـ3 محدودیت و موانع 208
پیوست ها 209
فهرست منابع و ماخذ 215
چکیده انگلیسی 220


محتوای فایل دانلودی

محتوای فایل دانلودی wordوقابل ویرایش می باشد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 4,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 1,810 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام
ایمیل
تلفن تماس
سوال یا نظر